Inhoud

 "KOMPAS OP OPEN WATER"


Verkiezingsprogramma Lokaal! 2014-2018

INLEIDING:

Onze inwoners vormen de basis van onze lokale democratie. Het is onze taak hun stem te vertolken in de gemeenteraad en hun wens als kompas op open water aan te wenden. Dit houdt in dat u als inwoner de ruimte dient te hebben en ook verantwoordelijk bent om in de eerste plaats zelf richting aan uw leven te (kunnen) geven. Deze vrijheid wordt enkel beperkt daar waar anderen daar last van hebben. Wij vinden dat die ruimte voor onderlinge verschillen ook binnen de verschillende kernen, ja zelfs binnen verschillende platvormen in dezelfde wijk, mag bestaan.

Wij zien kernen als Raren, Holset, Vijlen, Vaals, Rott, Lemiers en Cottessen als unicaten met elk een eigen kleur. De basis hiervoor vormen natuurlijk wederom de respectieve inwoners, verenigingen, stichtingen en natuurlijk last but not least, de vele vrijwilligers. Deze laatsten zorgen voor een levendige samenleving waar mensen graag wonen en zo mogelijk ook werken.

Natuurlijk dient er naast welzijn ook welvaart te heersen. De gemeente Vaals heeft hier
afgelopen jaren goede stappen in gezet. Het winkelbestand heeft zich wat genormaliseerd en de ondernemers timmeren thans, gebruikmakende van hun eigen budget uit de reclameheffing, goed aan de weg. Daarnaast zijn onze lokale heffingen, zeker in vergelijking met de buurgemeenten, laag. Desondanks zijn we er nog lang niet omdat een goed draaiende lokale economie motor voor welvaart en welzijn is. Werkgelegenheid blijft een belangrijk speerpunt, naast uiteraard goede bereikbaarheid met alle verkeersmodaliteiten.

Waar mensen er zelf niet uit komen, dient de overheid als vangnet te fungeren. De
wetgever legt hiervoor de komende jaren door middel van de decentralisatie extra taken bij de gemeenten neer. Lokaal! wil hier op eigen wijze mee omgaan en ziet mogelijkheden in een soort coöperatief model: een kleine efficiënte en effectieve organisatie met zo weinig mogelijk regelgeving is ons vast uitgangspunt.

FINANCIEEL:

Wij zijn ons als geen ander bewust van het feit dat de nu al jaren voortdurende crisis zijn tol eist. Ook de komende jaren zullen wij er alles aan doen de begroting meerjarig sluitend te houden, zonder belastingverhoging, behoudens dan de inflatiecorrectie. Structurele ombuigingen, bezuinigingen en pragmatische oplossingen zullen wij dan ook niet schuwen.
Inwoners en ondernemers hebben het immers al zwaar genoeg. Niet meer uitgeven dan er binnenkomt en geen lasten doorschuiven naar volgende generaties is daarbij ons devies. Natuurlijk dient de gemeente ook te investeren in (het behouden van) werkgelegenheid en goede bereikbaarheid van alle kernen. Een gezonde lokale economie en de daarbij behorende infrastructuur zijn belangrijk voor welvaart en welzijn. Bezuinigen waar het kan en investeren waar het moet, waarbij structurele uitgaven uit structurele inkomsten worden gedekt en hiervoor geen incidentele
meevallers worden gebruikt.

 

MONUMENTALE GEBOUWEN CENTRUM:

De gemeente Vaals wil zelfstandig blijven, maar sluit niet uit dat het rijksbeleid er uiteindelijk toe zal leiden dat herindeling in het Heuvelland aan de orde komt. Desondanks zal er ook in de toekomst behoefte bestaan aan gemeentelijke huisvesting. Verder zijn wij van mening dat Vaals ruimte dient te maken voor een toeristische trekker midden in het centrum; uitsluitend op die wijze kunnen wij bewerkstelligen dat de honderdduizenden gasten welke jaarlijks ons buitengebied bezoeken, ook een kijkje in ons historisch centrum nemen. Winkelen dient te worden gecombineerd met andere functies die mensen trekken met als thema surprise & shop. Derhalve is het belangrijk om te onderzoeken of de mogelijkheid bestaat om aan onze mooie en historisch waardevolle gebouwen een andere invulling te geven om daarmee de ontwikkeling van het toerisme in ons centrum te bevorderen. In dit kader is het ook van belang hieraan tevens te koppelen dat er een zinvolle invulling wordt gecreëerd voor de binnenkort, door de komst van de nieuwe sporthal, leegstaande Grenslandhal.

 

DRIELANDENPUNT:

Het Drielandenpunt staat al sinds mensenheugenis garant voor aanzienlijke
bezoekersaantallen. Uit onderzoek blijkt dat vooral ook mensen uit de gemeente Vaals en het aangrenzende buitenland het fraaie gebied bezoeken om er te wandelen, te sporten, te verpozen en te recreëren. De Vaalserberg is van oudsher een omgeving waar het aangenaam vertoeven is en hoort ook in de toekomst een omgeving te blijven waar men in alle rust kan wandelen en genieten van de natuur en de vele vergezichten en dit niet alleen voor de toeristen maar ook voor onze burgers.
Voor vele Vaalsenaren is dit een vanzelfsprekendheid en wij zullen alles in het werk stellen om dit ook voor de toekomst te behouden. Grote infrastructurele werken zijn voor ons niet aan de orde en de verplaatsing van het symbolische Drielandenpunt (het monument met de drie stenen) met daarbijbehorende hoogtesteen evenmin. "Handen af van het Drielandenpunt" is daarbij ons devies.

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN/FINANCIELE HUISHOUDING:

De gemeente Vaals was tot 2010 een van de duurste gemeenten in Zuid-Limburg. In de periode 2010-2014 heeft een rigoureuze koerswijziging plaatsgevonden, waaraan in onze ogen ook de komende jaren dient te worden vastgehouden. Op dit moment behoren we wat lokale heffingen betreft tot de goedkoopste gemeenten van het Heuvelland. Lokaal! acht het niet passend de grote financiële risico's door middel van extra inkomsten in de vorm van verhoogde belastingen te willen afdekken. Wij zullen vanuit overtuiging steeds vasthouden aan een moderaat regiem voor wat de lokale heffingen betreft en zullen aansluiten bij goed huisvaderschap: als we iets niet kunnen betalen, schaffen we het niet aan. De begroting van de gemeente Vaals is al jaren in ontwikkeling. Desondanks is het tot op heden nog niet gelukt een begroting te presenteren welke het mogelijk maakt op effecten te sturen. In de komende jaren dient het sturen op effecten centraal te staan!

COÖPERATIE:

De lokale identiteit is belangrijk voor ons. Wij voelen ons Vijlenaar, Lemiersenaar of
Vaalsenaar. De meesten van ons zijn opgegroeid in een vrij kleine, beschermende omgeving. De sociale controle was hoog en werd niet als beletsel ervaren. Onze partij is van mening dat deze “beschermende” omgeving dient te worden gekoesterd, zeker in een tijd waarin duidelijk is dat het rijk ons een transitie oplegt, waardoor gemeenten nieuwe taken en verantwoordelijkheden op hun bordje krijgen: de Participatiewet, de Awbz naar de Wmo, de jeugdzorg (Wajong) en bovendien de zorg voor passend onderwijs. En daarom maken wij ons zorgen over de toekomst van de ouderen en zwakkeren in onze gemeente. Wij streven ernaar dat iedereen de regie over de invulling van zijn verzorging zo lang mogelijk in eigen hand kan houden. De combinatie van recessie alsmede vergrijzing noopt het kabinet tot rigoureus ingrijpen. Zoals het er nu naar uitziet zullen over enige tijd de verzorgingshuizen een andere invulling krijgen door de veranderingen en vernieuwingen van de Wmo en zullen we hier in het belang van onze oudere medeburgers nauwlettend op moeten toezien. Mensen zullen derhalve in de nabije toekomst tot aan hun dood in hun eigen woning wonen. De kleine
groep werkenden kan immers de kosten van de zorgvragers niet meer opbrengen. Vanaf 1 januari 2015 dient de gemeente Vaals gereed te zijn voor zorg aan huis terwijl de budgetten zijn gedecimeerd. Lokaal! bereidt zich hierop voor door Vaals op te delen in coöperaties. Burgers kunnen zich aansluiten bij een dergelijke coöperatie waar ze zelf als vrijwilliger deel van uitmaken, maar waar bijvoorbeeld ook een werkgelegenheidsproject voor bijstandsgerechtigden of Wsw'ers aan gekoppeld kan worden. Via zo’n coöperatie profiteer je vervolgens van zaken als bijvoorbeeld 24-uurs bewaking, gras maaien, hond uitlaten of boodschappendienst. Een computerprogramma als "Elise" zou hierin prima ondersteuning kunnen bieden. Een en ander neemt niet weg dat Lokaal! zich blijvend zal inzetten om ons verzorgingshuis Langedael, zo lang als mogelijk binnen onze eigen gemeentegrenzen te
handhaven.

BRANDVEILIGHEID:

Door het op handen zijnde nieuwe Wmo-beleid van de overheid moeten de ouderen steeds langer zelfstandig blijven wonen. De aandacht voor brandveiligheid blijft echter meestal achterwege, en juist ouderen -zij zijn immers minder mobiel -kunnen bij brand in grote moeilijkheden komen. In combinatie met de vergrijzing neemt het aantal ouderen dat ten gevolge van brand komt te overlijden, toe. Lokaal! maakt zich hierover grote zorgen en het is derhalve uitermate wenselijk en noodzakelijk om het in 2011 in gang gezette preventiebeleid in onze gemeente verder te ontwikkelen en in het belang van onze ouderen uit te breiden. Gezien deze verontrustende en onduidelijke ontwikkelingen betreffende de Wmo is het ons inziens van groot belang de vinger aan de pols te houden. Het is alarmerend dat er meestal wel subsidie wordt toegekend voor inbraak-en valpreventie maar niet voor brandveiligheid. Het brandpreventiebeleid dient dan ook een wezenlijk en onmisbaar onderdeel te vormen van het totale beleid in onze gemeente in het belang van onze burgers met als nadruk het belang van de ouderen.
Hierbij valt op de eerste plaats te denken aan een goede voorlichting zoals een opleiding voor de thuishulp in zake risicoherkenning, waarvan de brandpreventie deel uitmaakt en het organiseren van veiligheidsbijeenkomsten in wijken, waarbij de ouderen wederom een belangrijke doelgroep zijn.

DUURZAAMHEID:

Wij streven naar een goede balans tussen mens, milieu en een gezonde economie.
Duurzaamheid is niet enkel een project van de gemeente Vaals, doch ook van onze inwoners waarbij we spontane projecten op wijkschaal willen stimuleren.
Duurzaamheid dient een vast bestanddeel van beleidsontwikkeling te zijn. De kwaliteit van onze gemeente en het verbeteren van het woon-en leefklimaat vereist een voortdurende inzet voor natuurlijk groen. De eigenaar van een boom dient overigens wel de gelegenheid te hebben deze te kappen; hier staat echter een compensatie (bijv. aanplant in klimaatbos) tegenover. De leefkwaliteit van een gemeente wordt in hoge mate bepaald door de aanwezigheid van groen. Dit groen heeft vervolgens weer een positief effect op het toerisme en op de waarde van de in de gemeente aanwezige onroerende zaken. Lokaal! wenst hiertoe vanaf begrotingsjaar 2015 extra aandacht aan te besteden.

Wij willen:

 • energiebesparing bij particulieren stimuleren; 
 • ontwikkeling van nieuwe energiebronnen en het zelf opwekken van energie stimuleren;
 • energiebesparing in openbare gebouwen stimuleren; 
 • verminderen van zwerfvuil en landelijke zwerfvuilacties breed inzetten in de gehele gemeente; 
 • lagere tarieven afvalstoffenheffing realiseren door nog betere bronscheiding en hergebruik: 
 • meer natuurlijk groen realiseren met meer variatie in beplanting; 
 • meer natuurlijk en diervriendelijk (bijen) groenbeheer en onderhoud; 
 • vergroening van (bedrijven)terreinen stimuleren, onder andere door aanleg groen rondom industrie, groene daken en groene muren; 
 • inrichten van een klimaatbos voor tijdelijke opname CO2. 

ECONOMIE:

De reclameheffing heeft de ondernemers in de gemeente Vaals nader tot elkaar gebracht. In de kern Vijlen was reeds eerder een groep innovatieve ondernemers aan het werk om de kern positief in beeld te brengen. Met de komst van de SOV (Stichting Ondernemers Vaals) zie je dat de ondernemers in de kern Vaals niet achterblijven.
De gemeente Vaals is en blijft een toeristisch recreatieve gemeente, maar zou het
bestaande ondernemerschap nog meer moeten koesteren. Wat je van ver haalt, is niet per definitie beter!

Onder het kopje "monumentale gebouwen" gaven wij het al aan: het centrum van Vaals
heeft behoefte aan een ijzersterke toeristisch-recreatieve trekker! De spin-off van deze
trekker zal uitstralen naar alle geledingen binnen onze gemeente.

Wij willen:

 •  de samenwerking tussen bestaande bedrijven behouden en waar mogelijk versterken; 
 • ondernemers van over de grens door middel van een op hen gerichte marketingcampagne, interesseren voor vestiging in ons kernwinkelgebied;
 • bij nieuwe aanbestedingen eerst de samenwerking zoeken met lokale bedrijven en waar dit gezien de schaalgrootte van de opdracht niet mogelijk is, zo mogelijk 
 • werken met deelopdrachten; 
 • bij nieuwe aanbestedingen waar mogelijk leerwerkplekken en meester-gezel plekken voor jongeren opnemen; 
 • nog meer over de grens kijken bij het vinden van nieuwe werkgelegenheid. 

OPENBARE ORDE:

Lokaal! blijft zich inzetten voor een veilige leefomgeving, opdat inwoners zich ook 's-avonds veilig over straat kunnen bewegen. De aanpak vormgegeven door het team integrale veiligheid steunen wij. Wel zullen wij aandacht vragen voor de frequentie waarmee controles in onze gemeente worden uitgevoerd, met daarbij speciale aandacht voor de controles bij de ondernemers. Thans worden deze in onze gemeente tot 4 x per jaar gecontroleerd. Eén controle per jaar is volgens Lokaal! afdoende om te beoordelen of een bedrijf aan de vereiste regelgeving voldoet.

4e ARM:

Lokaal! constateert dat, hoewel de verkeersafwikkeling mogelijk iets is verbeterd, de
leefbaarheid van het gebied rondom de Selzerbeeklaan door de huidige provisorische 4e arm aanmerkelijk aan kwaliteit inboet. De verkeersstroom op de Maastrichterlaan is
behoorlijk onder controle. Reden waarom Lokaal! niet zal meewerken aan de aanleg van
een permanente 4e arm bij het politiebureau.

REGELGEVING:

Lokaal! constateert dat het ondernemerschap steeds meer last van gemeentelijke regeldruk ondervindt. Er dient een ambtelijke werkgroep onder voorzitterschap van de
portefeuillehouder Werk & Economie te worden geformeerd, welke mogelijkheden tot
deregulering in kaart brengt, waarna oplossingen volgen om het ondernemerschap van
overbodige regelgeving te vrijwaren.

WSW:

De op handen zijnde veranderingen in de Wsw vragen veel van de kleine gemeente Vaals. Lokaal! acht het mogelijk een systeem te ontwikkelen waarbij onze Vaalse Wsw'ers binnen onze gemeente aan het werk zijn. Dit vereist een andere manier van denken binnen de gemeentelijke organisatie, maar ook bij de ondernemers en inwoners van onze gemeente. Er dient onderzocht te worden of er een gemeentelijk Wsw-makelaar in het leven kan worden geroepen welke werk, in voorkomend geval, koppelt aan de lokale Wsw'ers. Mogelijk dient hiertoe een gemeentelijk werkbedrijf te worden opgericht of kan dit door MTB of WOZL voor ons worden opgepakt. Op deze wijze wenst Lokaal! optimaal invulling te geven aan haar verantwoordelijkheid jegens deze specifieke doelgroep welke uit inwoners van onze gemeente bestaat.

(SPORT)VERENIGINGEN:

Het belang van (sport)verenigingen kan niet worden overschat. Niet enkel spelen zij een rol bij het tot bewegen aanzetten van onze inwoners, waarvan duidelijk is dat dit de gezondheid ten goede komt, maar ook leidt deelname aan verenigingsactiviteiten tot een gewenste aanpassing in sociaal gedrag. Uitgangspunt van Lokaal! is dat verenigingen over een gezonde financiële basis beschikken én dat er ruimte geboden wordt om door te groeien. Lokaal! zet in op een helder en toekomstgericht beleid opdat de Vaalse verenigingen hun toekomstplannen hierop meerjarig kunnen afstemmen. Via stimulering tot deelname aan het participatiefonds en het jeugdsportfonds, zal Lokaal! zich er voor inzetten dat deelname aan het verenigingsleven niet door de hoogte van de contributie wordt belemmerd. Sociale uitsluiting is onaanvaardbaar!

BIBLIOTHEEK:

De Vaalse bibliotheek heeft een groot aantal leden en voorziet ontegenzeglijk in een
gemeentelijke behoefte. De bibliotheek is niet enkel een multimediacentrum met o.a.
video-game-en internetfaciliteiten, maar voorziet, naast het ter beschikking stellen van
boeken en tijdschriften, ook in een sociale behoefte als ontmoetingsplek. Lokaal! wenst de
huidige bibliotheekfaciliteiten te behouden.

OUDEREN EN JONGEREN:

De zorg dicht bij huis en van voldoende kwaliteit, is een voortdurend punt van zorg voor ouderen. Het al eerder beschreven coöperatiemodel kan hierbij goede diensten bewijzen. Steeds meer mensen komen via de Awbz voor ondersteuning door de gemeente in aanmerking. De gemeente Vaals dient blijvend voor activiteiten voor deze groep mensen zorg te dragen. De jongeren in onze gemeente staan elke dag voor forse keuzes welke van invloed zijn op het verdere verloop van hun leven. Lokaal! wil randvoorwaardelijk bij het maken van deze keuzes ondersteuning bieden. Verenigingen welke zich met name ook inzetten voor activiteiten voor de jeugd, verdienen onze bijzondere aandacht. De jeugd dient onderdeel uit te maken van een levende bloeiende gemeenschap, waardoor acceptatie en begrip tot wasdom kunnen komen. Onze jeugd dient betrokken te worden en afspraken met welzijnsinstellingen dienen ook hierbij op gerealiseerde effecten te worden beoordeeld. Vaak wordt welzijnswerk gezien als investering in sociale waarde, maar als er vervolgens geen toevoeging van waarde is, is er sprake van verkwisting van publieke middelen. Lokaal! pleit derhalve voor een afrekening op "outcome" in plaats van op "output".

OPENBAAR VERVOER:

Lokaal! begrijpt het belang van adequaat openbaar vervoer, met name in de kernen. Daar waar niemand anders in deugdelijk en betaalbaar openbaar vervoer wil voorzien, dient de gemeente oplossingsrichtingen aan te dragen. Mogelijk dat vrijwilligers, samen met de gemeente, in de eventuele leemte kunnen voorzien.

ANTIDISCRIMINATIE:

In de gemeente Vaals wordt niemand gediscrimineerd op basis van geloof, afkomst of sekse. Voorlichting over dit onderwerp dient reeds op de lagere school in het onderwijs te worden geïntegreerd.

PARTICIPATIE:

Het gemeentelijk apparaat is dienstbaar aan onze burgers. Dat betekent niet dat iedere
burger in het gelijk wordt gesteld, maar wel dat hij of zij inhoudsdeskundig en met respect wordt bejegend. Actief luisteren naar wat burgers beweegt dient in de gemeentelijke genen te worden verweven. Belanghebbenden dienen rechtstreeks invloed te hebben op besluiten welke hen rechtstreeks raken. Lokaal! wenst daarom dat op reguliere basis vooraf en tijdig informatieavonden worden georganiseerd opdat inwoners van onze gemeente invloed hebben op te nemen besluiten.
Dit creëert draagvlak en brengt burgers nader tot de politiek.