Inhoud

.

 

 

Brand Preventie:

Uit levenservaring weet men dat met het ontstaan van een calamiteit altijd rekening gehouden moet worden. Het feit dat er jarenlang geen calamiteit plaatsgevonden heeft bewijst niet dat er geen gevaar bestaat maar is voor de betrokkenen een kwestie van geluk en met het einde van dit geluk moet te allen tijde rekening worden gehouden.

In het kader van het op handen zijnde nieuwe WMO-beleid van de overheid moeten de ouderen steeds langer zelfstandig blijven wonen maar de aandacht voor de brandveiligheid blijft meestal achterwege terwijl juist ouderen bij brand in grote moeilijkheden kunnen komen en in combinatie met de vergrijzing neemt het aantal oudere doden als gevolg van brand hierdoor enorm toe. Uit onderzoek is gebleken dat er in 2013 in woningen en bedrijfspanden 52 dodelijke slachtoffers waren te betreuren en een kwart van de slachtoffers waren ouder dan 65 jaar. Dit hoge aantal ouderen zal in de toekomst fors stijgen doordat vele ouderen langer zelfstandig blijven wonen.

Ik maak mij hierover grote zorgen en het is derhalve uitermate wenselijk en noodzakelijk om het in 2011 in gang gezette brandpreventiebeleid in onze gemeente verder handen en voeten te geven en uit te breiden. Ook de brandweer is deze mening toegedaan en stelt dat de Nederlandse overheid meer verantwoordelijkheid moet nemen betreffende thuiswonende ouderen. Het is m.i. alarmerend dat er meestal wel subsidie wordt toegekend voor inbraak- en valpreventie maar niet voor brandveiligheid.

Het brandpreventiebeleid dient dan ook een wezenlijk en onmisbaar onderdeel te zijn van het totale beleid in onze gemeente in het belang van onze burgers en met nadruk in het belang van onze ouderen. In de ons omliggende landen is het niet voor niets reeds wettelijk verplicht om rookmelders in woningen, ook in bestaande oudere woningen te plaatsen maar helaas is dit in Nederland nog steeds niet aan de orde. Het is daarom van eminent belang om vanuit onze gemeente samen met diverse instanties, zoals o.a. de WMO-raad, op kort termijn oplossingen te realiseren

Hierbij is op de eerste plaats te denken aan een goede voorlichting zoals een opleiding voor de thuishulp in zake risicoherkenning waarvan de brandpreventie deel uitmaakt en het organiseren van veiligheidsbijeenkomsten in wijken met vooral als doelgroep de ouderen.

En in het kader van de burenhulp het bevorderen van het plaatsen van rookmelders met een eventuele draadloze doorschakeling naar de buren en uiteraard bij dit alles gebruik makend van de knowhow van onze brandweer.

H. Mertens

Oud- commandant brandweer Vaals

 

 _________________________________________________________________

 


FINANCIEEL: 

Wij zijn ons als geen ander bewust van het feit dat de nu al jaren voortdurende crisis zijn tol eist. Ook de komende jaren zullen wij er alles aan doen de begroting meerjarig sluitend te houden, zonder belastingverhoging, behoudens dan de inflatiecorrectie. Structurele ombuigingen, bezuinigingen en pragmatische oplossingen zullen wij dan ook niet schuwen. Inwoners en ondernemers hebben het immers al zwaar genoeg. Niet meer uitgeven dan er binnenkomt en geen lasten doorschuiven naar volgende generaties is daarbij ons devies. Natuurlijk dient de gemeente ook te investeren in (het behouden van) werkgelegenheid en goede bereikbaarheid van alle kernen. Een gezonde lokale economie en de daarbij behorende infrastructuur zijn belangrijk voor welvaart en welzijn. Bezuinigen waar het kan en investeren waar het moet, waarbij structurele uitgaven uit structurele inkomsten worden gedekt en hiervoor geen incidentele meevallers worden gebruikt.

 

 

 ___________________________________________________________________

 

 DRIELANENPUNT:

Het Drielandenpunt staat al sinds mensenheugenis garant voor aanzienlijke bezoekersaantallen en werd in het verleden en ook vandaag nog altijd aangeduid als “ons Drielandenpunt”. Uit onderzoek blijkt dat het vooral mensen uit de gemeente Vaals en het aangrenzende buitenland het fraaie gebied bezoeken om er te wandelen, te sporten, te verpozen en te recreëren. De Vaalserberg was, is en hoort ook in de toekomst een omgeving te blijven waar het als van oudsher aangenaam is om in alle rust te wandelen en te genieten van de natuur en de vele vergezichten. Het is o.i. dan ook van groot belang dit unieke natuurgebied niet te verkrachten en te verkwanselen en dit niet alleen voor de toeristen maar ook en vooral voor onze burgers.Dit is voor vele Vaalsenaren een vanzelfsprekendheid en wij zullen alles in het werk stellen om dit, samen met de plaatselijke ondernemers ook voor de toekomst te behouden.

 

 

_____________________________________________________________________

 

Burgerparticipatie:

Buurtplatforms, wijkraden, verenigingen en organisaties

Lokaal! is zich terdege bewust van de kracht die in de burgerparticipatie schuilt.Het is in de nabije toekomst één van de samenwerkingsvormen welke ’n antwoord kan geven op de steeds meer teruglopende rijksbudgetten. De uitdaging is er in gelegen om de kennis en kunde uit buurtplatforms en wijkraden dusdanig te organiseren dat de betrokken burgers bij de ontwikkeling van het nieuwe beleid, een essentiële rol in de participatie kunnen vervullen. Om dit te bewerkstelligen dienen tijdig, vooraf en op reguliere basis, informatieavonden te worden georganiseerd zodat de burger optimale invloed kan uitoefenen op te nemen besluiten. Het bestuur dient daarbij inzichtelijk te maken waarom een besluit is genomen, wanneer de uitvoering gepland staat en hoe de burger verder betrokken wordt. Draagvlak onder burgers door samenwerking is onze rode draad en de ervaringen, opgedaan met de dorpscommissie Vijlen kunnen hier als leidraad dienen.___________________________________________________________________


 

OUDEREN EN JONGEREN:

De zorg dicht bij huis en van voldoende kwaliteit, is een voortdurend punt van zorg voor ouderen.Het al eerder beschreven coöperatiemodel kan hierbij goede diensten bewijzen. Steeds meer mensen komen via de Awbz voor ondersteuning door de gemeente in aanmerking. De gemeente Vaals dient blijvend voor activiteiten voor deze groep mensen zorg te dragen. De jongeren in onze gemeente staan elke dag voor forse keuzes welke van invloed zijn op het verdere verloop van hun leven. Lokaal! wil randvoorwaardelijk bij het maken van deze keuzes ondersteuning bieden. Verenigingen welke zich met name ook inzetten voor activiteiten voor de jeugd, verdienen onze bijzondere aandacht. De jeugd dient onderdeel uit te maken van een levende bloeiende gemeenschap, waardoor acceptatie en begrip tot wasdom kunnen komen. Onze jeugd dient betrokken te worden en afspraken met welzijnsinstellingen dienen ook hierbij op gerealiseerde effecten te worden beoordeeld. Vaak wordt welzijnswerk gezien als investering in sociale waarde, maar als er vervolgens geen toevoeging van waarde is, is er sprake van verkwisting van publieke middelen. Lokaal! pleit derhalve voor een afrekening op "outcome" in plaats van op "output".


 

_____________________________________________________________BIBLIOTHEEK:   

De Vaalse bibliotheek heeft een groot aantal leden en voorziet ontegenzeglijk in een gemeentelijke behoefte. De bibliotheek is niet enkel een multimediacentrum met o.a. video game-en internetfaciliteiten, maar voorziet, naast het ter beschikking stellen van boeken en tijdschriften, ook in een sociale behoefte als ontmoetingsplek. Lokaal! wenst de huidige bibliotheekfaciliteiten te behouden.


 

 ___________________________________________________________________DUURZAAMHEID: 
Wij streven naar een goede balans tussen mens, milieu en een gezonde economie.
Duurzaamheid is niet enkel een project van de gemeente Vaals, doch ook van onze inwoners
waarbij we spontane projecten op wijkschaal willen stimuleren.
Duurzaamheid dient een vast bestanddeel van beleidsontwikkeling te zijn. De kwaliteit van onze
gemeente en het verbeteren van het woon-en leefklimaat vereist een voortdurende inzet voor
natuurlijk groen. De eigenaar van een boom dient overigens wel de gelegenheid te hebben deze te
kappen; hier staat echter een compensatie (bijv. aanplant in klimaatbos) tegenover. De leefkwaliteit van een gemeente wordt in hoge mate bepaald door de aanwezigheid van groen. Dit groen heeft  vervolgens weer een positief effect op het toerisme en op de waarde van de in de gemeente aanwezige onroerende zaken. Lokaal! wenst hiertoe vanaf begrotingsjaar 2015 extra aandacht aan te besteden.

Wij willen:
• energiebesparing bij particulieren stimuleren;
• ontwikkeling van nieuwe energiebronnen en het zelf opwekken van energie, stimuleren;
• energiebesparing in openbare gebouwen stimuleren;
• verminderen van zwerfvuil en landelijke zwerfvuilacties breed inzetten in de gehele gemeente;
• lagere tarieven afvalstoffenheffing realiseren door nog betere bronscheiding en hergebruik:
• meer natuurlijk groen realiseren met meer variatie in beplanting;
• meer natuurlijk en diervriendelijk (bijen) groenbeheer en onderhoud;
• vergroening van (bedrijven)terreinen stimuleren, onder andere door aanleg groen rondom industrie, groene daken en groene muren;
• inrichten van een klimaatbos voor tijdelijke opname CO2.