Investeer méér in mensen en minder in stenen!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Inhoud

Welke partij krijgt uw stem op 21 maart 2018?
 
pollcode.com free polls

.

mr. J.P.M.H. Kompier

Mijn naam is Jean-Paul Kompier, ondernemer en politicus. Na mijn VWO diploma te hebben behaald heb ik mij bekwaamd in de rechtsgeleerdheid, waarna ik in 1989 mijn doctoraal behaalde. Thans ben ik al meer dan 25 jaar verknocht aan de Vaalse politiek. Eerst als afdelingsvoorzitter van een landelijke partij, daarna commissielid, gemeenteraadslid, wethouder en nu al jaren als uw loco-burgemeester. Naast het wethouderschap ben ik nog bestuurslid bij de stichting VVV-Zuid Limburg, BsGW, WOZL, Stichting Podium24, Sociale dienst Maastricht-Heuvelland en de Lenkungsausschuss Grenzinfopunkt Aachen-Eurode GmBH. Al genietend van het debat probeer ik, met visie en daadkracht, met onze gemeente in Maastricht-Heuvelland verband het verschil te laten maken. De gemeente Vaals doet er in Zuid-Limburg écht toe! Mijn bijzondere aandacht gaat uit naar:

  1. Blijvend lage lokale lasten;
  2. Uitstroom van werkzoekenden naar betaalde baan;
  3. Ondernemerschap ontzorgen;
  4. Meer “groen” in de wijk waardoor hogere leefkwaliteit;
  5. Bouwen voor ouderen waardoor meer doorstroom jongeren;
  6. Parkeergelden schrappen omdat ze netto niets opleveren;
  7. Ontwikkelen systeem “gratis” OV voor toeristen;
  8. Energieneutrale gemeente;
  9. Gemeente moet vol inzetten op breed citymarketing;
  10. Huidig gemeentehuis moet (gedeeltelijk) andere functie krijgen.

 

Mijn kerncompetentie is dat ik als snelle denker met oplossingsgerichte attitude, oog heb voor uiteenlopende belangen. Vaak treed ik als verbinder op, nu ik meestal door heb waar de schoen wringt. Binnen de Vaalse politiek word ik breed gewaardeerd om mijn no-nonsense aanpak.

 

Als lijsttrekker ben ik trots op de uiteenlopende kwaliteiten van de kandidaten van Lokaal!. Vaak veelal jonge en bevlogen mensen met uiteraard ook de benodigde ervaren kandidaten ertussen. Lokaal! is bijzonder trots een 17 jarige kandidate, Quincy Merx, te kunnen opvoeren die weliswaar zèlf nog niet kiesgerechtigd is, maar op wie u wèl al kunt stemmen!

_____________________________________________________________________


Gino Lucchesi:

Mijn naam is Gino Lucchesi en ben met mijn leeftijd van 26 jaar - op dit ogenblik - het jongste raadslid dat Vaals rijk is.

 

4 jaar geleden heb ik mijzelf voor het eerst passief verkiesbaar gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014-2018. Hier heb ik geen minuut spijt van gehad. Ik ben blij u te melden dat ik de afgelopen 4 jaar als Raadslid samen met mijn fractie veel voor onze gemeenschap heb kunnen betekenen. Niet alleen op politiek vlak, maar ook op juridisch vlak. Naast mijn werk als Raadslid, ben ik ook student aan de Universiteit Maastricht. Hier studeer ik rechten aan de faculteit rechtsgeleerdheid.

 

Door de gezonde combinatie tussen politiek en recht, ben ik van mening dat ik als jongste Raadslid niet alleen een toegevoegde waarde ben voor de Vaalser politiek, maar vooral van toegevoegde waarde ben voor het goed kunnen inschatten van het wel en wee van onze gemeenschap. Ik ben altijd een makkelijk aanspreekpunt voor zowel jong als oud. Wanneer u mij nodig heeft, hoeft u maar van u te laten horen en dan sta ik te allen tijde voor u klaar.

 

Het lid zijn van de partij Lokaal! laat ook zien dat men als lokale partij dichter bij de burger staat. We kunnen de lijn kort houden tussen de Raad en de burger, waardoor wij als partij Lokaal! veel effectiever en efficiënter iets voor onze burgers kunnen betekenen. Snellere actie, leidt tot sneller gewenst resultaat! Ook is de Partij Lokaal! niet gebonden aan Rijkspolitiek. Met andere woorden, wij zijn niet gebonden aan bevelen van hogerop. Wij strijden voor de belangen van onze gemeente en strijden voor de belangen van onze eigen burgers! Dit is ons motto en daar gaan wij ook voor!

 

Uiteraard zal ik mij samen met mijn partijgenoten ook komende raadsperiode sterk maken voor het wel en wee van onze gemeenschap! Dit sterk maken begint reeds bij het voorop stellen van de belangen van onze burgers, waarbij ook Vijlen en Lemiers prominent op de voorgrond dienen te staan. Belangrijke thema’s voor mij zijn blijven nog altijd:

 

- veiligheid;

 

- handhaving;

 

- zorg voor ouderen;

 

- een kleurrijke toekomst voor jongeren en;

 

- lage lasten voor al onze burgers.

 

 

Hierbij is echter een goede en gezonde input van een jong partijlid van groot belang!

 

Graag zal ik mij - samen met mijn fractie - ook deze raadsperiode voor de volle 100% inzetten voor het belang van onze gemeenschap! Dit zal soms een moeilijk te bewandelen weg worden, waarbij het gedegen komen tot bepaalde keuzes en oplossingen erg van belang zullen zijn.

 

Zolang er geloof en vertrouwen bestaat in de kennis en kunde van de fractie Lokaal!, weet ik zeker dat u er als burger sterker uit zult komen, dan dat u er de komende raadsperiode in bent gestapt!

________________________________________________________


Quincy Merx:

 

Ik ben Quincy Merx en ik ben momenteel 17 jaar jong. Momenteel zit ik in mijn eindexamenjaar van het Atheneum op het Sophianum te Gulpen. Komend schooljaar ben ik van plan om International business te gaan studeren op de universiteit in Maastricht.

 

Mijn hobby's zijn dansen, hardlopen, lezen, carnaval vieren en met vriendinnen afspreken. Doordat ik zelf heel erg van dansen houd, wil ik me graag sterk maken voor het verenigingsleven in Vaals. Ik zie namelijk in hoe belangrijk het is om samen met je vrienden te kunnen sporten op een plek binnen het dorp. Mijn 2e passie is hardlopen. Deze sport hoort eigenlijk in de buitenlucht te worden gedaan. Hierdoor is het voor mij ook belangrijk dat er genoeg groen is en dat er begaanbare wandelpaden zijn binnen de gemeente.

 

Ondanks dat ik pas 17 ben interesseer ik mij heel erg in het gemeentewezen & wil ik mij sterk maken voor de belangen van heel de gemeente. Ik vind het belangrijk dat in de gemeenteraad verschillende soorten mensen zitten; jong en oud, man of vrouw, hoog of laagopgeleid. Iedereen hoort erbij en iedereen heeft evenveel rechten.

 

Groetjes,

 

Quincy

_____________________________________________________________________

 

DENNIS WOLF:

 Ik ben Dennis Wolf, 28 jaar jong en geboren en getogen in Vaals. Ik werk in Duitsland als opvoedkundige met kinderen in de leeftijd van 4 maanden tot 6 jaar. Het verenigingsleven zit in mijn bloed, ook omdat ik weet hoe belangrijk het verenigingsleven is voor de sociale ontwikkeling van met name jonge mensen. In 2010 was ik prins van de gemeente Vaals en momenteel ben ik nog steeds lid van tal van verenigingen waaronder Rood Groen LVC (voetbal), Grensülle, Raad van 11 en lid “Kengercarnaval”. Mijn speerpunten zullen dan ook niet verrassen als ik schrijf dat verenigingen, gezien het vele en goede werk dat zij verrichten voor de vergroting van de zogenaamde sociale cohesie, meer gemeentelijke (financiële) ondersteuning verdienen. De huidige subsidietabel dient dan ook te worden aangepast. Een ander speerpunt is de bevordering van de gemeentelijke inzet op evenementen. Evenementen vergroten niet enkel de leefbaarheid in ons kleine stadje, doch vergroten eveneens de sociale identificatie. Het is juist hierdoor dat we onze inwoners, door hen weer met trots te vervullen, tot ambassadeurs van onze leefgemeenschap kunnen maken waardoor dagtoeristen en/of verblijfstoeristen het nòg aantrekkelijker vinden onze gemeente met hun komst te verblijden.


 

_____________________________________________________________________________

Harrie Drummen:

Ik ben een nieuwkomer binnen Lokaal Vaals.

Ben op dit moment nog full-time werkzaam in een management functie bij de gemeente Schinnen.

Mijn hele arbeidzaam leven ben ik werkzaam geweest in verschillende voornamelijk leidinggevende functies binnen een aantal gemeentelijke organisaties.

Daarnaast ben ik jarenlang als penningmeester actief geweest bij een schoolbestuur en reeds vele jaren als vrijwilliger werkzaam bij de vakbond CNV/Connectief als vakbondsadviseur.

Ik ben onder de indruk geraakt van hoe een relatief kleine gemeente als Vaals zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld van een ietwat ingedutte grensgemeente, naar een plek waar zich een nieuwe en veelbelovende werkelijkheid heeft ontwikkeld.

Lokaal Vaals heeft de afgelopen jaren aan deze ontwikkeling ontzettend veel bijgedragen. Dit heeft er toe geleid dat ik voor Lokaal Vaals heb gekozen. Ik wil met mijn kennis en ervaring van gemeentelijke organisaties de komende jaren een bijdrage leveren aan een gezonde maar vooral stabiele gemeente Vaals.

In mijn ambtelijke loopbaan heb ik veel verschillende functies vervuld bij diverse gemeentelijke organisaties.

Ik beschik over veel kennis op nagenoeg alle beleidsterreinen van de gemeente. Deze kennis en zeer ruime ervaring wil ik inzetten voor de hele gemeente Vaals.

De komende jaren staat de gemeente Vaals       bestuurlijk voor velerlei uitdagingen en zal op diverse terreinen onderzocht moeten worden of samenwerking met andere gemeenten schaalvoordelen gaat opleveren en dat op deze manier een goede invulling kan worden gegeven aan tal van nieuwe taken die op het bord van de gemeente liggen c.q. komen te liggen.

Deskundigheid is dan ook gevraagd en noodzakelijk om alle belangen van onze inwoners en verenigingen de komende jaren op een eerlijke en rechtvaardige manier te behartigen. Kortom er is behoefte aan een krachtig, betrokken en ondernemend bestuur.

 Speerpunt voor mij voor de komende 4 jaar is:

 

Veilig wonen in een schone leefomgeving, met voldoende groen en een fraaie aankleding. Een omgeving die daarnaast voldoende mogelijkheden biedt om te ontmoeten en te verbinden


____________________________________________________________________

 

Drs. Brigitte Göttgens:

Mijn naam is Brigitte Göttgens-Pelzer, ik ben 60 jaar en geboren in Vaals. Na een onderbreking van vijf jaar in Nijmegen gewoond te hebben, ben ik sinds 1981 weer woonachtig in Vaals. In de tijd dat ik in de gemeenteraad zat (2002-2010 en 2013-2014), heb ik een aantal zaken weten te realiseren: het tegenhouden van de bouw van de vierde vleugel, een besparing van fl. 5,6 miljoen, het met de provincie reconstrueren van de Maastrichterlaan en daarmee het vernieuwen van een groot gedeelte van de riolering onder deze hoofdweg; besparing: € 5 à 6 miljoen. Naast besparingen heb ik natuurlijk ook geld uitgegeven: de bouw van de Brede school in Vaals en basis school Op de Top in Vijlen. Verder de nieuwbouw in het Von Clermontpark en de aanzet tot de herbouw van Julianaplein en Tyrellsestraat. Welke zaken  ik verder zoal met mijn stem heb gesteund kunt u in de besluitenlijsten van de Gemeenteraad Vaals inzien. 

Momenteel gaat mijn aandacht tevens uit naar het meer toegankelijk maken van gebouwen. Daarbij gaat toegankelijkheid verder dan de juiste deurbreedte en het weghalen van drempels. Het vraagt ook om een andere houding en mentaliteit, om respect en begrip. Het gaat erom hoe mensen met een beperking worden bejegend en om goede informatie over toegankelijkheid. Dat reikt van wonen en onderwijs tot voorzieningen voor sport, ontspanning en cultuur, van winkels en kantoren tot publieke gebouwen. De VN resolutie over toegankelijkheid, aangenomen in 2006 en door Nederland garatificeerd in 2016 verdient nu alle aandacht. Samen met de Stichting Gehandicapten Platform Vaals zet ik mij in om de doelen, beschreven in genoemde wetgeving, ook in de gemeente Vaals te realiseren.


_____________________________________________________________________

 

 

Jolande Bohlen:

Ik ben geboren en getogen in Vaals op het Von Clermontplein, tegenover het gemeentehuis. Voor mijzelf het mooiste monumentale gedeelte van Vaals. 'Verkoop' van het gemeentehuis komt bij mij dus ook NIET aan de orde. Een (gedeeltelijke) andere invulling is wel bespreekbaar.  Mijn bijzondere aandachtsgebied is 'de mens en gezondheid' (o.a. vanuit mijn eigen lichamelijk perspectief). Ben een rustig en bedachtzaam persoontje en wellicht maar 'ein kleiner leuchtender Stern am Firmament'  maar als iets mijn interesse heeft en ik mogelijkheden zie, kan ik me er echt in vast bijten. Ben altijd al geïnteresseerd in de sociaal zwakkeren in onze samenleving, gehandicapten, chronisch zieken en ouderen.

Mens en gezondheid is dus voor mij een belangrijk speerpunt.

Voor veranderingen op elk denkbaar vlak sta ik open, mits ook het 'kostenplaatje' klopt.

In mijn gedachten zijn onze jongere mensen van NU de ouders van morgen. En deze moeten we zeker blijven koesteren. We willen immers dat ze voor onze gemeente behouden blijven. Hier hun gezinnetje stichten, huisje huren of kopen en hun sociale leven zich hier in onze gemeenschap afspeelt. Daarom is het ook met het oog op de toekomst heel erg belangrijk om de jeugd bij (politieke) vraagstukken te betrekken. Mits ze daartoe bereid zijn.

De gemeentes zullen de komende 4 jaar ook weer veel op hun bordje krijgen.

Wij doen ons best. Ik dus ook! Ieder met zijn eigen kwaliteit en ambitie op zijn eigen manier. Elkaar aanvullen en versterken, geven en nemen. Zaken voormekaar krijgen zal met z'n ALLEN (raad, college, coalitie, oppositie) moeten gebeuren en is tevens ook vaak afhankelijk van de nukken van het Rijk. Geef middels jouw stem, mij, Lokaal! lijst 3 nr 7 , ook weer de kans c.q. het vertrouwen, om mijn 'steentje' bij te dragen in de gemeentelijke politiek van Vaals de komende 4 jaar.

Dingen beloven is makkelijk, waarmaken is een andere zaak. Lokaal! zou graag heel veel dingen willen waarmaken/veranderen, zie ons programma, maar de 'burger' kiest op 21 maart. Laat je 'stem' dus niet verloren gaan. Het is een verworven 'RECHT'.

Maak er dus gebruik van.

 

Als Völser Medsje veur alle luij oes de jemengde Vols, oad of joonk, krank of jezoonk.


Geschriebener deutscher tekst habe ich übrigens auch noch.

Ik kan het ook in het kort samenvatten: Lijst 3  nr 7  21 maart 2018

Ich kann es auch zusammenfassen:       Liste 3  nr 7  21 März 2018

                            ___________________________________________________________________

 

 

JOEP BALTUS:


Zelfstandig bouwkundige met lange politieke historie.   Gemeenteraadslid met langjarige politieke ervaring. Zwaartepunt bouwen & wonen.

Als oude rot op het gemeentelijke politieke speelveld en als één van de “founding fathers” van Lokaal! ligt deze partij, haar mensen en haar programma mij na aan het hart. Gezien mijn leeftijd hebben mijn vrouw en ik de keuze gemaakt dat ik het wat rustiger aan ga doen. Dit neemt echter niet weg dat ik u ook in 2018 en volgende jaren, deo volente, een luisterend oor bied voor al uw gemeentelijke aangelegenheden. Ik vecht voor een samenleving waarin ouderen, jongeren en minder-validen hun plekje kunnen vinden. Tegenwoordig noemen ze zo iets een inclusieve samenleving, maar vroeger heette dat gewoon respectvol met elkaar omgaan. Oh ja.....het belangrijkste was ik bijna vergeten; voor mijn kleinkinderen wil ik een leefbare en groene wereld achterlaten die misschien weer een klein stukje beter is dan dat ik hem aantrof.

___________________________________________________________________


JAN LUX:

Als gepokt en gemazelde oud-wethouder van de gemeente Vaals, afkomstig uit Lemiers en nu al vele jaren met plezier wonende in Vijlen, had ik niet veel moeite met het vinden van de juiste partij. Lokaal! heeft  -wederom- een interessant programma en gooit ook nu weer de knuppel in het hoenderhok. In 2014 wist Lokaal! reeds dat de vervreemding van het gemeentehuis noodzakelijk zou zijn om het Julianaplein tot leven te kunnen wekken en schreef dat ook op in hun toenmalig verkiezingsprogramma. Momenteel doet Lokaal! weer zo iets met hun innovatief concept om het openbaar vervoer voor verblijfstoeristen “gratis” te maken. Daarnaast staan bij Lokaal! goed opgeleide mensen op de lijst en is de lijsttrekker een kundig en gerespecteerd bestuurder. 

__________________________________________________________________

 

Marinus Bos:

Beste kiezer!

Mijn naam is Marinus Bos. Mijn halve leven heb ik op het Drielandenpunt een groot eigen horeca-bedrijf gehad. Een aantal jaren geleden heb ik de keus gemaakt om het iets rustiger aan te doen en heb ik bewust voor een kleinere zaak, in Holset, met minder medewerkers gekozen. Tot op heden heb ik nog geen spijt van mijn keuze gehad. Ik wil dat mijn beide kinderen opgroeien in een veilige, schone en groene omgeving. Dit is wat mij drijft. Daarnaast was ik altijd al geïnteresseerd in lokale politiek en wilde ik altijd al eens van dichtbij meemaken hoe hier de processen verlopen. Lokaal! bood mij de mogelijkheid om aan te sluiten met een programma dat ik bijzonder aantrekkelijk vind.
_____________________________________________________________________

Sander Schmets:

Hello!

Sander Schmets is mijn naam. Ik heb bijna 10 jaar bij de AH in Vaals gewerkt. Tegenwoordig heb ik een eigen kapperszaak aan de Maastrichterlaan. Ik raakte geïnteresseerd in de lokale politiek door mijn bestuursfunctie bij de stichting ondernemers Vaals. Wat mij zeer aantrok bij Lokaal! was hun out-of-the-box denken. Niets is heilig. Gewoon ook gedurfde standpunten innemen als deze onze gemeente meer kansen kunnen bieden. Een goed voorbeeld van zo’n kans is de vervreemding van het gemeentehuis. Als inwoner van Vaals hebben we toch al niet zoveel aan deze grote, gesloten, witte kolos. Ik vind het als autochtone Vaalsenaar een super idee iets met dit huis te doen; het open te gooien voor eigen inwoners en (dag)toeristen. Vaals kan hier enkel beter van worden en het Julianaplein behoeft een forse impuls. Hoe meer zielen in onze kern, hoe meer vreugd.

_____________________________________________________________________

 

RENÉ HEIDMANN

Ik ben René Heidmann en buiten de gemeentegrenzen van Vaals werkzaam als private-banker. Hoewel ik er eenvoudig voor had kunnen kiezen elders te gaan wonen, is dat nooit bij mij opgekomen. Ik ben verknocht aan het landschap, de mensen en de cultuur van onze gemeente. Ik denk dat het goed is op deze drie onderdelen te investeren omdat dit in de kern onze identiteit uitmaakt. Willen we ook in de toekomst niet afzakken naar een kille en middelmatige maatschappij, dan is het aan ons de juiste keuzes te maken. Lokaal!, dat is mijn vaste overtuiging, heeft de juiste mensen binnen de gelederen van de partij.

_____________________________________________________________________

Didier Ralet:

Hallo, ik ben Didier Ralet exploitant van café Zera en de aanpalende uitvoeringszaal. Al vele jaren maak ik deel uit van het verenigingsleven van Vaals. Als oud-prins van de Grensülle draag ik carnaval uiteraard een warm hart toe. Ik weet hoezeer het verenigingsleven ook jonge mensen aan zich kan binden. Discipline, creativiteit en sociale competenties zijn elementen welke een vereniging haar leden helpt ontwikkelen. Ik heb me aangesloten bij Lokaal! omdat die partij als een van de weinigen bekend is met de diepere zingevingsbetekenis van het verenigingsleven in onze gemeente. Als MKB’er heb ik uiteraard ook een meer dan bijzondere belangstelling voor ons lokale ondernemerschap. Voor al onze ondernemers bied ik een luisterend oor.

_____________________________________________________________________

 

Timo Zenden:

Fijn dat ik hier even iets over mezelf kwijt kan. Ik ben Timo Zenden, getogen in Vaals en tegenwoordig exploitant van het leukste café van Vaals: D’r Koffereck. Ik sport graag en ga graag uit. Vaak in Vaals en soms ook daarbuiten. Ik wil graag in de raad om iets aan de overdaad aan gemeentelijke regelgeving te verminderen. Als ondernemer word ik daar immers vaak mee geconfronteerd. Daarnaast zou ik willen dat we meer evenementen naar  de gemeente Vaals trekken. Ik ben nu eenmaal jong en ik houd van een feestje. Ik denk dat de gehele gemeente beter kan worden van levendige evenementen aller aard. Of dat nu iets is voor kinderen, voor fietsers of voor ouderen. Het mag voor mij allemaal en het brengt leven in de brouwerij. Ik heb me bewust aangesloten bij Lokaal! omdat daar mensen met visie zitten. Ja, het is misschien gedurfd, maar het gaat bij ons tenminste over iets! Ik zou het geweldig vinden als ik via jou met voorkeurstemmen in de raad zou mogen komen. Met nog geen 150 voorkeurstemmen moet dat lukken!_____________________________________________________________________

 

 

 

 

    Onze kandidaten op Lijst 3 LOKAAL! Vaals voor de verkiezingen van 21 maart 2018
 
 
 
 
 
                                 De raadszaal van onze Gemeente Vaals.