.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Inhoud

Welke partij krijgt uw stem op 21 maart 2018?
 
pollcode.com free polls

 

Programma 2018-2022


       Méér investeren in mensen; minder in stenen

1. INLEIDING:

 

De afgelopen jaren heeft de gemeente Vaals zich voortvarend ontwikkeld van een ietwat ingedutte grensgemeente, naar een plek waar zich een nieuwe en veelbelovende werkelijkheid heeft ontwikkeld. Het komt niet vaak voor dat een gemeente welke 10 jaar geleden een weinig glansvolle toekomst werd voorgespiegeld, met fors teruglopende inwoneraantallen en de daaraan verbonden grootschalige winkelleegstand, in enkel twee raadsperioden van een rampscenario een succesverhaal weet te maken. Vriend en vijand is het er inmiddels over eens dat de winkelleegstand aanmerkelijk is teruggelopen (behoudens de invulling Koningin Julianaplein), de inwoneraantallen groeien, imposante bouwprojecten zijn afgesloten of staan in de steigers, aantallen uitkeringsgerechtigden fors teruglopen, gemeentelijke lasten tot de laagste in het Heuvelland behoren en het bestuur zich kenmerkt door stabiliteit en rust. Een en ander neemt niet weg dat er altijd ruimte is voor verbetering en speerpuntverlegging.


Ook jonge gezinnen behoeven woonruimte.

2. WONEN:

 

De diverse woningbouwprogramma’s hebben mooie parels opgeleverd. Ten tijde van het schrijven van dit programma is het nieuwbouwplan ValiVerte in volle ontwikkeling alsmede het project Katzensprung II. Met name studentenhuisvesting legt de gemeente Vaals geen windeieren. De vergoeding vanuit het gemeentefonds per student is hoog. Daarnaast profiteert het lokale ondernemerschap er nu al van en geeft de hierdoor ontstane verjonging van ons inwonerbestand, ook een impuls aan de dynamiek van onze samenlevings- en verenigingscultuur. De komende jaren zouden wij ons versterkt moeten inzetten de inbreidingsruimte waarover wij nog beschikken, in te zetten op de komst van zorgwoningen. In het Von Clermontpark, op een steenworp afstand van het kernwinkelgebied, apotheek, uitvoeringszaal, huisartsen en busstation, is daartoe bestemde ruimte aanwezig. Dit komt uiteraard ook de doorstroming ten goede. Ook het voormalig “Esso-terrein” is hier geschikt voor te maken. De doorstroming komt hierdoor op gang, waardoor er ruimte voor jonge gezinnen ontstaat.

 

3. VEILIGHEID:

 

Veiligheid is ook bij ons een centraal thema. Je blijft van andermans eigendommen af! Geweld is uiteraard helemaal uit den boze. Desondanks wordt ook van elke inwoner verwacht risicovolle situaties waar mogelijk te vermijden. In onze gemeente dienen inwoners en gasten zich veilig te voelen. Als gemeentebestuur dragen wij zorg voor goede openbare verlichting, prima fietspaden en acteren we op illegale vuilstortingen. Voor wat zaken als bijvoorbeeld zwerfvuil, kapotte bushokjes, defecte lantaarnpalen, vuurwerkschade of scheef liggende stoeptegels betreft, wensen wij in de komende raadsperiode aan te sluiten bij de “BuitenBeter app”. Burgers kunnen hier ongeregeldheden melden en krijgen ook een terugmelding wanneer het euvel is verholpen. Toezicht en handhaving met name gedurende nachtelijke uren zien wij verder als een belangrijk element.

 

 Méér bezoekers in kernen, door méér evenementen.

 

4. WINKELS & EVENEMENTEN:

 

In de afgelopen jaren is hard gewerkt aan de verbetering van het winkelaanbod. De winkelleegstand in de hoofdkern Vaals is aanmerkelijk afgenomen. Het winkelvloeroppervlak gelegen aan het Koningin Julianaplein blijft een punt van zorg. Hoewel de gemeente geen eigenaar is, dient daar waar mogelijk ondersteuning te worden geboden. Samen met (een) actieve ondernemers(vereniging), stichting Turbine en de eigenaar van het winkelvastgoed dient in deze raadsperiode een oplossing te worden gevonden. Het door de gemeenteraad in opdracht gegeven onderzoek naar de (gedeeltelijke) vervreemding van het gemeentehuis in combinatie met de reorganisatie binnen het ambtelijk apparaat kan uitkomst bieden. Bezoekersstromen dienen hier op gang te worden gebracht. Ook evenementen kunnen bezoekersstromen op gang brengen. De gemeente dient een versterkte rol te gaan spelen wat centrummanagement betreft, waardoor de aantrekkelijk van het gehele kernwinkelgebied toeneemt. Lokaal! roept ook op tot versterkte marketing ten behoeve van de gehele gemeente Vaals, evenals versterking van de contacten gericht op de vestiging van nieuwe ondernemers. Een bloeiende economie is immers ook voor de leefbaarheid belangrijk. Ons MKB is een belangrijke banenmotor en dient ook te worden gefaciliteerd in het belang van de aantrekkelijkheid van het toerisme. Het spreekt voor zich dat de fractie Lokaal! Zich enthousiast zal blijven inzetten op de goede relatie tussen het ondernemerschap in de gemeente Vaals en het gemeentebestuur. Alleen samen is de klus te klaren. De fractie Lokaal! is daarbij benaderbaar en servicegericht.

 

Evenementen zullen een prominentere rol binnen de drie kernen behoren te spelen. Een aantrekkelijk aanbod van evenementen, naast een aantrekkelijk winkelaanbod in combinatie met een schone en veilige leefomgeving zal inwoners trots maken, waardoor zij ambassadeurs van onze gemeente kunnen worden.

 

 Parkeren wordt gratis.

 

 5. PARKEREN:

 

De fractie Lokaal! constateert met instemming dat de eerste 20 minuten gratis parkeren door bevolking, dagtoeristen, verblijfstoeristen en ondernemerschap wordt gewaardeerd. Keerzijde van de medaille is dat de gemeentelijke parkeeropbrengsten inmiddels lijken te zijn gehalveerd! Thans is de verwachting dat de toekomstige parkeeropbrengsten nagenoeg gelijk zullen zijn aan de perceptiekosten, waardoor de netto-opbrengsten nihil zijn. Reden waarom Lokaal! gratis parkeren wenst in te voeren. Het sop is de kool immers niet meer waard.

 

 

6. JEUGD, WMO & PARTICIPATIEWET:

 

Maat en schaal van de gemeente Vaals zijn te klein om de transformatieopgaaf op eigen kracht te voltrekken, reden waarom de samenwerking in Maastricht-Heuvelland verband is gezocht. Desondanks kan onze gemeente een bovengemiddelde inbreng in de transformatie blijven spelen. De sturing op regionale voorstellen dient strak te zijn, waarbij concrete prestatieafspraken dienen te worden gemaakt. Mantelzorgers maken een buitengewoon belangrijk onderdeel uit van onze kantelende verzorgingsstaat, zij verdienen erkenning en respect. Als achtervang dienen er steeds professionele ondersteuners gereed te staan. Ouderen kunnen (gelukkig) lang in hun eigen omgeving blijven wonen, doch desgewenst dienen mogelijkheden tot geclusterd wonen aanwezig te zijn in een dienstverleningsnetwerk met alarmsystemen en een centrale ontmoetingsplek, mogelijk in het Von Clermontpark zoals hiervoor reeds beschreven.

 

Onze medeburgers met een beperking dienen wij door middel van inclusie het gevoel te geven dat ze er volledig bijhoren. Nog niet iedereen is hiervan doordrongen en onze gemeente dient, waar mogelijk en waar noodzakelijk, in samenwerking met gehandicapten- en ouderenorganisaties, een rol te spelen bij het bewustmaken van ondernemers en inwoners.

 

 

Voor- en vroegschoolse educatie dienen kinderen een goede startkwalificatie te garanderen. Ook zijn wij er voorstander van dat kinderen met een lichte handicap op een reguliere basisschool kunnen worden geplaatst. Goede coaching, begeleiding en betrokkenheid van de ouders van alle leerlingen is daarbij wel cruciaal. Verder dient maximaal te worden ingezet op het voorkomen van taalachterstanden bij jonge kinderen, zeker nu wij binnen onze gemeente zeer veel anderstaligen huisvesten en we mogen ook de volwassenen niet uit het oog verliezen om aldaar laaggeletterdheid aan te pakken. De veranderende bibliotheek zou een actievere rol in de leesbevordering (van volwassenen) kunnen spelen en eveneens bij de bestrijding van de (digitale) laaggeletterdheid.


 In de uitkering; dan (on)betaald aan het werk.

 

Onze partij zal blijvend inzetten op werk. De inspanningen van de afgelopen jaren op het dossier participatie laten zien dat werk werkt! Zo heeft de voortdurende inzet op participatie onze gemeente geen windeieren gelegd. Uit de laatste cijfers van 2017 blijkt dat Vaals wederom een fantastische duurzame uitstroom heeft gerealiseerd, waarmee wij met kop en schouders tegen de overige Maastricht-Heuvellandgemeenten afsteken. Duurzame uitstroom levert per uitgestroomde een besparing van € 14.000,- per jaar op. Daarnaast is het een goede manier om aan (dreigende) armoede te ontsnappen. De inzet op duurzame uitstroom dient ook in de komende raadsperiode te worden versterkt.


7. DUURZAAMHEID:

 

De gemeente Vaals heeft de laatste jaren geïnvesteerd in de duurzaamheidsverbetering van gemeentelijke gebouwen. Isolatie en fotovoltaïsche oplossingen zijn waar mogelijk ingezet. Streven is om binnen 8 jaar energieneutraal te zijn. In 2040 zou zelfs de gehele gemeente energieneutraal moeten zijn. In het voorjaar van 2018 wordt in Vaals een ruilwinkel geopend. Deze zou de komende twee jaar mede tot doel moeten hebben inwoners te betrekken bij delen, huren, tweedehands kopen en repareren. Openbaar groen verdient in de gemeente Vaals bijzondere aandacht. Extra inzet hierop geeft een impuls aan de leefbaarheid en heeft als bijkomend voordeel dat een gemeentelijke kern hierdoor meteen een chiquere uitstraling verkrijgt.

 

Blijvend lage lokale lasten.


 8. BURGERPARTICIPATIE & LOKALE HEFFINGEN:

 

Bij meerwaarde en waar het kan, streven wij naar het gezamenlijk met inwoners oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Wij streven naar veel zelfstandigheid in een krachtige gemeente met een compacte overheid en gezonde overheidsfinanciën. Zinnigheid en zuinigheid; daar staat Lokaal! voor. Sinds 2010 is consequent aan financieel beleid gewerkt dat onze gemeente wat lokale heffingen betreft van één van de duurste gemeenten uit Zuid-Limburg, tot één van de goedkoopste heeft gemaakt. Voor de volgende periode dient de automatische stijging van de opbrengst van de OZB met 5% aan een heroverweging te worden onderworpen, waarbij een normale inflatiecorrectie dezerzijds niet op bezwaren stuit. Op gemeentelijk niveau doen wij niet mee aan inkomenspolitiek en houden wij vast aan kostendekkendheid wat leges en heffingen betreft. Voorts zijn wij van mening dat (een gedeelte van) de toeristenbelasting (in lijn 50 verband) via “opcenten” moet worden ingezet voor de ontwikkeling van “gratis” openbaar vervoer voor verblijfsgasten. Een werkbaar model zou in de komende raadsperiode dienen te worden uitgewerkt. Een sluitende meerjarenbegroting staat voor gezond financieel beleid, waarbij steeds meer wordt ingezet op transparantie van financiële rapportages. Structurele uitgaven dekken wij met structurele inkomsten en bij nieuwe activiteiten kijken wij eerst of bestaande zaken minder belangrijk of misschien zelfs overbodig zijn geworden, opdat aldaar de benodigde middelen kunnen worden vrijgespeeld.

 

 9. SAMENWERKING IN DE REGIO:

 

 

De fractie Lokaal! staat voor behoud van de eigen gemeentelijke zelfstandigheid en de verdergaande samenwerking met andere gemeenten (met name, doch niet uitsluitend, lijn50 en uiteraard ook Aken en/of Plombières) in de uitvoering van specialistische taken. Eerst wanneer de aan de inwoners geboden bestuurlijke kwaliteit niet meer aan de maat zou zijn, is Lokaal! bereid de zelfstandigheid ter discussie te stellen. Wèl zal ervoor gewaakt dienen te worden dat aansluiting bij gemeenschappelijke regelingen niet nog meer leidt tot inefficiënte procesbeheersing in onoverzichtelijke bestuursvormen.

 

 Subsidies aan verenigingen moeten omhoog.

 

 

 10. KUNST & CULTUUR:

 

Onze gemeente heeft een bloeiend verenigingsleven dat van grote waarde is voor de samenleving. Niet enkel onze eigen inwoners profiteren van ons culturele (verenigings-) leven, doch ook de miljoenen dag- en verblijfstoeristen welke jaarlijks onze gemeente bezoeken. Cultuur stimuleert creativiteit wat wederom tot innovatie leidt. We zien echter ook dat het verenigingsleven hier en daar onder druk staat, doordat jonge mensen andere vormen van vrijetijdsbesteding kiezen. Lokaal! is mede daarom voorstander de subsidietabel 2014, welke tijdens de economische crisis tot stand kwam, in heroverweging te nemen waarbij een verhoging van de gemeentelijke subsidiebedragen aan de orde is.

 

 Wij danken u voor uw aandacht voor ons programma.

 

 

 

Bestuur, fractie en leden Lokaal!